روستاهای خلیفه کندی و فستق نوبران ساوه - روستاهای بخش نوبران

حریقان- ورکبار- قرمزین- ستق- بالقلو-یاتان-سامان-مراغه-چمران-آقچه قلعه- بیوران- غازم آباد- سنگگ- جوشقان-تجره-قارلق-گزل دره- دربند- خلیفه کندی- کهک- قرمزین- اردمین- مزلقان-دروازه-میچگ-دروزان-چارحد-چهابار-دخان-آراقلعه-کردخرد(سفلی وعلیا)-کوهلو(سفلی وعلیا)-مسلم اباد-فستق-قلعتین-استیجک-دولت اباد-پیمان(خونی)- آقداش- پیمان- خاناقاه-میمه- ینگی قلعه- طاهره خاتون- کله دشت و کره بر
/ 0 نظر / 61 بازدید